Ürünler

AED DEFİBRİLATÖR

Ürün Kodu :

M&B AED-7000 Defibrilatör Cihazı

 

 

AED Defibrilatör ( Otomatik Eksternal ) Cihazı Kullanım  Kılavuzu

 

 

İçindekiler

Bölüm1Önsöz……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1.6ETİKETLER………………………………………………………………………………………………………………………… 6

Bölüm2Güvenlik……………………………………………………………………………………………………………………. 7

 • BU KILAVUZDAKULLANILAN TANIMLAMALAR……………………………………………………………………….. 7
 • GENEL İKAZLARVEUYARILAR………………………………………………………………………………………………….. 8

2.2 HASTAGÜVENLİĞİ…………………………………………………………………………………………………………….. 9

Bölüm 3 Otomatik EksternalDefibrilatör Tanıtım…………………………………………………………………. 15

 • AED-7000 OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖREGENELBAKIŞ………………………………………….. 15

3.1.1GENELBAKIŞ…………………………………………………………………………………………………………………. 15

Bölüm 4 Otomatik EksternalDefibrilatörün Kullanımı………………………………………………………….. 20

 

 • ŞARJPROSEDÜRÜ……………………………………………………………………………………………………………….. 24
 • DEŞARJPROSEDÜRÜ…………………………………………………………………………………………………………… 25
 • KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONPROSEDÜRÜ(CPR)…………………………………………………. 26
 • ACİLİPTAL……………………………………………………………………………………………………………………………. 28

Bölüm 5 Otomatik EksternalDefibrilatörünBakımı ……………………………………………………………….29

 • BAKIM………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
 • TEMİZLİKVE DEZENFEKSİYON…………………………………………………………………………………………….. 31
 • SORUNGİDERME…………………………………………………………………………………………………………………. 32

Bölüm6Spesifikasyonlar………………………………………………………………………………………………………. 35

 • FİZİKSEL………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
 • ELEKTRİKSELİZOLASYON……………………………………………………………………………………………………. 36
 • DEFİBRİLATÖR…………………………………………………………………………………………………………………….. 36
 • BATARYA…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
 • ELEKTROTLAR……………………………………………………………………………………………………………………… 37
 • REHBERLİK VEÜRETİCİBEYANLARI…………………………………………………………………………………….. 37
 • RİTİM TANIMAPERFORMANSI……………………………………………………………………………………………. 41

Bölüm7 Sözlük……………………………………………………………………………………………………………………… 42

 

Bölüm 1 Önsöz

Bu talimatları iyice okuyup ve anlamadan bu cihazı kullanmaya teşebbüs etmeyiniz.

1.1  Üretici

Üretici            Beijing M&B Electronic Instruments, Co.,Ltd

No. 27, Yongwang Road, Beijing Bioengineering and Medicine, Industry Base, Huangcun Town,

Daxing District, 102600 Beijing, ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜrünAdı          Otomatik EksternalDefibrilatör

CihazTipi       AED-7000

 

1.2  ÜreticininSorumluluğu

M&B (Beijing M&B Electronic Instruments, Co., Ltd); AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörün güvenlik, güvenilirlik ve performansından ancak aşağıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde sorumludur. Montaj işlemleri, uzatmaları, yeniden düzenlemeler, modifikasyon, tamirler, M&B tarafından yetkilendirilen kişilerce yürütüldüğünde. AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör Cihazı kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında.

 

 • Kullanıcı Sorumluluğu

AED-7000 doktor / tıbbi direktör tarafından yetkilendirilmiş ve AED kullanım eğitimi almış personel tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanım Kılavuzundaki bilgiler konusunda tamamen bilgi sahibi olmalıdır. Diğer tüm elektronik hasta bakım monitörlerinde olduğu gibi, AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör çalıştırılırken iyi klinik kararlar verilmelidir. Hasta güvenliğini ve uygun işletimi sağlamak için, sadece üreticinin onayladığı parçaları ve aksesuarları kullanınız. Kullanıcı tüm nakliye malzemelerini ve ambalaj materyalini saklamalıdır. AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör, kalibrasyon, servis veya  güncellemeler için nakledileceğinde ; orijinal nakliye malzemeleri ve ambalaj materyalleri kullanılmalıdır.

 

1.4  İletişim ve TeknikDestek

Bu bildiri ile ilgili sorularınız varsa lütfen M & B ile irtibata geçiniz.

Telefon           +86 10 61253747

Faks               +86 10 61253794

İnternet           www.mbelec.com

E-posta           service@mbelec.com

 

1.5  Uygunluk Beyanı

Üretici                   Beijing M&B Electronic Instruments, Co.,Ltd

No. 27, Yongwang Road, Beijing Bioengineering and Medicine, Industry Base, Huangcun Town, Daxing District, 102600 Beijing, ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

1.5.1   Ürünün Ce İşaretli Olduğunu Beyan Eder :

ÜrünAdı:                 Otomatik Eksternal Defibrilatör

Cihaz Tipi :               BF

Mode lNumarası:      AED-7000

Aksesuarlar :            Kılavuzdaki listeye bakınız

Sınıf IIB Ek II 14 Haziran 1993 93/42/EEC (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği) Konsey Direktifi’ne uygundur.

1.5.2   Standartlar

Genel : ISO13485:2003 ISO14155:2003 ISO14971:2007 EN980:2008 EN1041:1998

Güvenlik : IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995+A13:1996 BF Tipi, Dahili Bataryalı, Sürekli İşletim,

Defibrilatör Yalıtımlı İşletim

EMC :  IEC60601-1-4:2000 IEC60601-1-6:2006 IEC60601-2-4:2002 IEC62304:2006  IEC60601-1-2:2007

 

1.6 Etiketler:

 Ticari Marka, Üretici ve CE İşareti

BF ve Defibrilasyon Korumalı Uygulama Parçaları

Bataryaları Değiştirme

Bataryalar İkaz

SN Seri Numara ÜretimTarihi

Bölüm 2 Güvenlik

 

2.1  Bu Kılavuzda KullanılanTanımlamalar

Bu bölüm bu kılavuzda yer alan bir dizi tanımlamaların listesini kapsamaktadır.

 

 

2.1.1   Uyarılar

Uyarılar; ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek özel durumlar için kullanıcıyı uyarır. Bu kılavuzda, uyarılar olarak aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi görüntülenir:

 

 

UYARI!

Ciddi yaralanma veya kişinin ölümüyle sonuçlanabilecek koşulları, tehlikeleri veya güvensizlikleri kapsar.

2.1.2   İkazlar

İkazlar; küçük, kişisel yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilecek özel durumlar için kullanıcıyı uyarır. Bu kılavuzda, ikazlar olarak aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi görüntülenir. 

İKAZ!

 

Kişisel minör yaralanmalarla, AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörde hasarla veya veri kaybıyla sonuçlanabilecek koşullar, tehlikeler veya tehlikeli uygulamalar.

 

2.1.3  Notlar

Notlar; bir işletim adımını çoğaltan veya  açıklayan  bilgileri  içerir.  Notlar normalde eylemleri içermez. Başvurduğu prosedür adımlarını takip eder.  Bu kılavuzda, notlar olarak aşağıdaki örnekte gösterildiği  gibigörüntülenir.

Not

 

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör ayda bir kereden fazla kullanılıyor ise, yetkili servis personeli tarafından en az yılda bir kez periyodik muayene denetiminin gerçekleştirilmesi önerilir.

 

2.1.4  SesliMesajlar

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör; işletim esnasında talimat vermek ve kullanıcıyı Defibrilasyon esnasında yönlendirmek  amacıyla dahili hoparlöründen sesli talimatlar sağlar. Bu kılavuzda, sesli mesajlar aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi görüntülenir.

 

 

Elektrodu kontrol ediniz.

 

2.1.5  Güvenlik Bilgileri Altı Grup Halinde Düzenlenmiştir:

 

 • Genel İkazlar veUyarılar
 • Hastagüvenliği
 • AED Defibrilatör ve ElektrotPedleri
 • Batarya
 • Bakım veMuhafaza
 • GüvenlikSembolleri

 

2.2  Genel İkazlar veUyarılar

 

2.2.1   Düşme veya HasarGörme

Cihaz yere düşmüşse veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse, hizmet için yetkili bir servis personeline başvurunuz.

 

2.2.2   Feromanyetik Ekipmanları

EKG elektrotları ve kabloları feromanyetik malzemeler içerir.Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) cihazı tarafından oluşturulan geniş manyetik alanların mevcut olduğu yerlerde kullanılmamalıdır. MRI cihazı tarafından oluşturulan geniş manyetik alanlar, feromanyetik ekipmanı son derece şiddetli bir güçle hareket ettirebilir bu da; ekipman ve MR cihazı arasında bulunan kişide ciddi yaralanma veya kişinin ölümüne  sebep olabilir.

 

2.2.3   Etiketler

Cihaz ve aksesuarları üzerindeki tüm DİKKAT ve UYARI  etiketlerini inceleyiniz.

  

 • Performans

 

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör belirtilen muhafaza  veya işletim ortamı alan limitleri haricinde muhafaza edilir, nakledilir veya taşınır ya da kullanılırsa performans özelliklerini karşılamayabilir.

 

2.2.5   Notlar

Batarya paketi herhangi bir sebeple çıkarıldığında, kullanıcı AED-7000  OtomatikEksternal Defibrilatörü “Batarya işletimi sebebiyle servis dışı” olarak etiketlemelidir.

 Lütfen Otomatik Eksternal Defibrilatör yanında cep telefonu kullanmayınız, cep telefonu tarafından üretilen radyasyon alanı Otomatik Eksternal Defibrilatörün işlevlerini etkileyecektir.

Otomatik Eksternal Defibrilatörün diğer cihazlarla bitişik veya üst üste kullanılmaması gerektiğini ve eğer böyle  bir  kullanım zaruriliği Otomatik Eksternal Defibrilatörün kullanılacağı konfigürasyonda dikkatli gözlemlenmesi gerektiğini göz önünde bulundurunuz.

 

2.2.6   Dikkat

Elektrik ve manyetik alanlar donanımın düzenli çalışmasını engelleyebilir.Bu nedenle, cihazın yakınındaki tüm harici donanımların EMC taleplerinin gerektirdiği tüm koşullara uymasını garanti ediniz. X-ray veya MRI donanımları önden  elektromanyetik radyal yayması sebebiyle, tetikleyiciolurlar.

 

 

2.2    HastaGüvenliği

 

2.3.1   Genel

 

Uyarı             0-1 Yaş arası Hastalarda Kullanıma uygun değildir.

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör 8 yaşın altındaki ve/veya 25kg altındaki hastalarda mutlaka pediatrik ped ile kullanılmalıdır.

 

İkaz                 Hastada Fiziksel Zarar

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörü düşmeyeceği bir yere, hastaya zarar vermeyecek şekilde yerleştiriniz.Diğer cihazlarla yakın veya onlarla üst üste kullanmayınız.Tüm kabloları ve konektörleri hastanın boynundan uzaktutunuz.

 

2.3.2   ŞokTehlikesi

 

Uyarı              Defibrilasyon Akımı Yaralanmalara Neden Olabilir.

Defibrilasyon sırasında hasta dokunmayınız. Defibrilasyon sırasında hasta ile temas eden metal cisimlere                      veya       hastaya       bağlı       donanımlara dokunmayınız. Defibrilasyon öncesinde, DEFİBRİLASYON KORUMASI bulunmayan uygulama parçalarına sahip diğer elektrikli ekipmanı hastadan sökünüz. Örneğin baş veya eklemler gibi hastanın vücudu ile temasta olan jel, kan veya tuzlu su gibi iletken sıvıları yatak demiri veya sedye gibi metal nesnelerle temas ettirmeyiniz, istenmeyen defibrilasyon akım yolu oluşturabilir.

 

2.3.3   Yanma

 

Uyarı Defibrilasyon Pedlerini Düzgün Yerleştiriniz.

Defibrilasyon pedlerinin birbirine veya diğer elektrotlara, lead kablolarına, örtülere, transdermal yamalara, vs. temas etmesine izin vermeyiniz. Bu tip temas defibrilasyon esnasında hastada yanıklara sebep  olabilir ve defibrilasyon akımının kalpten uzak bir yere saptırabilir.

Cilt yanıklarına veya yetersiz enerji transferine sebep olabilecek vücut kıllarını tıraşlayınız.Alkol, iyot veya diğer deri preparatları kullanmayınız.Bunlar cildi kurutabilir ve AED-7000’in düzgün çalışmamasına veya cilt yanıklarına sebep olabilir.

Defibrilatör Elektrotları hasta ile temas halinde olan diğer elektrotlar veya metal parçalardan uzak tutulmalıdır.

 

2.3.4   ElektrikEnerjisi

 

Uyarı              AED-7000 200 Jullük Elektrik EnerjisiVerebilir.

“Defibrilasyon Korumalı” etiketi bulunmayan tüm tıbbi elektronik cihazları hastadan sökünüz.Eğer elektrik enerjisi düzgün olarak deşarj edilemezse, kullanıcı veya yardımcıda kişisel yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Defibrilasyon sırasında, kullanıcı ve tüm diğer kişiler hastadan, yataktan ve hasta ile temasta olan iletken tüm yüzeylerden uzak durmalıdır.

 

Uyarı              Defibrilasyon Pedlerin Düzgünce Yerleştiriniz.

Elektrotları   dahili   pacemakerın   jeneratörü    yakınına yerleştirmeyiniz. Elektrotları her zaman cildin düz yüzeylerine yerleştiriniz.Göğüs altı gibi katlamalı alanlarda veya obez hastalarda deri kıvrımları üzerinde uygulama yapmaktan kaçınınız.Aşırı tüy, yetersiz yapışma veya elektrot altında hava kalması yanıklara sebep olabilir.

 

2.3.5   EKG Yanlış Yorumlama

 

Uyarı       Defibrilasyon Pedlerini DoğruYerleştiriniz.

Düzgün yerleştirilmemiş pedler yanlış analize ve uygun olmayan şoka veya tavsiye modunda şok verilmeme kararına sebep olabilir.

 

Uyarı         Hastayı Hareket Ettirmeyiniz.

EKG analizi esnasında hastaya müdahale edilmesi veya nakledilmesi yanlış veya geciktirilmiş teşhise sebep olur.Kullanım Kılavuzundaki tüm talimatları takip ediniz.

 

Uyarı       Kardiyak Pacemakerlar Ritim Analizlerini Etkileyebilir.

Hasta pacemakerları AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörün analizini etkileyebilir ve şok verilebilir ritimlerin teşhisi hatalı olabilir.

 

Uyarı       Radyo Frekans (RF)Etkileşimleri

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörü elektrokoter veya diatermi cihazları  ile  birlikte  kullanmayınız.  Güçlü radyo frekans sinyalleri yayar her ekipman, elektriksel parazitlenmeye neden olabilir ve EKG sinyalini bozarak ritmin yanlış yorumlanmasına neden olabilir.

 

2.4  Defibrilatör ve ElektrotPedleri

 

2.4.1   Patlama

 

Uyarı       PatlamaTehlikesi

Yanıcı maddelerin bulunduğu ortamda veya oksijeni zenginleştirilmiş   ortamda   kullanıldığı   takdirde  olası

patlama ve yangın tehlikesi.

 

2.4.2   Elektrik Şoku Veya YangınTehlikesi

 

Uyarı     Dahili, Kullanıcı Tarafından Tamir Edilebilir ParçaYoktur.

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör Cihazını açmayınız, kapaklarını çıkartmayınız veya  tamir etmeye kalkışmayınız. Tüm hizmet kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

 

Uyarı       Yanlış Kullanım Yaralanmalara NedenOlabilir.

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör depolanmış enerji için otomatik bir koruma içerir. Eğer kullanıcı hastaya veya test yüklemesine enerji vermemişse,  dahili zamanlayıcı saklanan enerjiyi etkisiz hale getirecektir. Bu saklanan elektrik enerjisi yanlış deşarj edildiği takdirde potansiyel olarak ölüme veya yaralanmaya sebep olabilir Bu Kullanım Kılavuzundaki tüm talimatları takipediniz.

İkaz          AED-7000  Otomatik  Eksternal  Defibrilatörü Suya Veya Diğer Sıvılara Batırmayınız.

Defibrilatör sıvıya batırıldığında veya cihaz üzerinde aşırı yoğunlaşma görüldüğü takdirde cihazı kullanmayınız.

 

İkaz           İletken Parçalar Topraklama Da Dahil  Olmak Üzere Diğer İletken Parçalar İle Temas Etmemelidir.

 Uygunsuz Cihaz Performansı

 

Uyarı       Elektrot Pedlerini Doğru Kullanınız.

Elektrotları ısıtma kaynağı ile 35°C’nin (95°F) üzerinde ısıtmaya kalkışmayınız.Elektrotları alkole veya diğer çözücülere batırmayınız veya bunlarla temizlemeyiniz.Elektrotlar üzerinden göğüs kompresyonu (CPR) yapmayınız.Bu eylemler, elektrot pedlerinin harekete geçerek yanlış çalışmasına sebep olabilir.

 

Uyarı       Sadece M&B Onaylı AksesuarlarıKullanınız

M&B tarafından onaylanmayan defibrilasyon pedlerini, bataryaları ve diğer aksesuarları kullanmayınız.Onaylanmamış aksesuarların kullanımı cihazın yanlış çalışmasına ve yanlış ölçümler alınmasına sebep olabilir.Defibrilasyon pedleri ve batarya üzerindeki tüm etiketleme yönergelerini takip ediniz.

İkaz       Defibrilatörü  hızlı  şekilde  arka  arkaya  defalarca şarj ve deşarj etmeyiniz.

Tekrarlanacak test gereksinimi ortaya  çıkarsa, ekipmanın zarar görmesini önlemek için her üçüncü deşarj sonrasında en az 1 dakika bekleyiniz.

 

2.5  Batarya

İkaz        Uygun  olmayan  bir  bakım  yanlış  performansa   neden olabilir.

Kullanıcı Kılavuzu’ndaki yönergeleri izleyiniz.

 

Batarya Bakımı

 

İkaz              Sadece M&B bataryalarını kullanınız.

Sadece M&B Parça No CR123A-4x 2 şarj edilemeyen lityum batarya kullanınız.Farklı bataryaların kullanımı AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatöre zarar verebilir.

İkaz              Her kullanımdan sonra şarj  edilemeyen bataryanın geri kalan kapasitesini doğrulayınız.

Kapasitesini kontrole diniz ve batarya kapasitesi düşükse yenisiyledeğiştiriniz.

 

İkaz                 5 yıl sonra bataryayı değiştiriniz.

Batarya kimyanın bozulması nedeniyle 5 yıl sonra bataryanın değiştirilmesi tavsiye edilir. Uygun batarya perfomansını garanti etmek için periyodik bakım ve test yapılması önerilir.

 

2.6  Bakım ve Muhafaza

 

2.6.1   Temizlik ve Sterilizasyon

 

 • Elektrotlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               İkaz            AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörü talimatlara göre temizleyiniz.                                                                                                                                                                                                             Bölüm 4, AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör Bakımı’na bakınız.AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörü alkol, keton veya parlayabilir ajanlarla temizlemeyiniz. AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörü veya aksesuarlarından herhangi birini otoklavlamayınız veya sterilize etmeye kalkışmayınız.

  Uyarı        Defibrilasyon  elektrotlarının  kullanımı için üreticinin talimatlarını takipediniz.

  Defibrilasyon elektrotlarının uygunsuz kullanımı AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörün düzgün çalışmamasına veya ciltte yanıklara sebep olabilir.Tarihi geçmiş, kuru elektrotları kullanmayınız.Tek kullanımlık elektrotları tekrar tekrar kullanmayınız.Sadece M&B tarafından onaylanmış olan elektrotları kullanınız.

  İkaz       Defibrilasyon pedlerini uygun biçimde  muhafazaediniz vekullanınız.

  Elektrotları serin, kuru bir yerde (-4°°F ile 131°F    veya

  -20°C ile 55°C arasında) muhafaza ediniz. Pedleri, sterilize etmeyiniz veya elektrotları alkole yada çözücülere batırmayınız veya bunlarla temizlemeyiniz.

 

 • İmha

Uyarı       Cihazı ve Aksesuarlarını İmha Etme

Lütfen kendi çalışma süresini aşan cihaz ve  aksesuarları ilgili yönetmeliklere göre imha ediniz. Eğer cihazın imhası ile ilgili sorularınız olduğu takdirde veya daha fazla detaylı bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde, bizimle veya servis merkezleri ile iletişimegeçiniz.

 

2.7 Güvenlik Sembolleri

Grafik   sembolleri,   harf   sembolleri   ve   aşağıda   sıralanan  belirtiler

 

AED-7000 ve aksesuarlarında bulunabilir.Ekipmanın güvenli ve uygun kullanımı için bu sembollerin kullanılmasına ilişkin notlara dikkat ediniz.İşletim durumu bilgisini ekranda gösteren simgelerin listesi için Bölüm 1 AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör Tanıtımına bakınız.

Dikkat, birlikte gelen belgelere başvurunuz. Defibrilatör korumalı BF tipiuygulama parçası. Tehlikeli Voltaj

 

Bölüm 3

 

Otomatik Eksternal Defibrilatör Tanıtım

Bu bölüm AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör Sistemine ilişkin bilgi verir ve AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörün kontrol sistemi, göstergeleri, görüntülemesi ve mesajları hakkında genel bilgi sunar. Ayrıca AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörü kullanıma hazırlama ve cihazı muhafaza etmek için hazırlıklara dhava bilgi sağlar.

 

3.1  AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatöre GenelBakış

3.1.1   GenelBakış

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör güvenli, kullanımı kolay bir defibrilatör cihazıdır.Cihaz hafif ağırlıkta ve mobildir, profesyonel yaşam destek (ALS) personelinin olay yerine gelmesine birkaç dakikanın kaldığı durumlarda kullanılabilir.

 

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör defibrilasyon sürecinde ventriküler fibrilasyon ve diğer ventriküler taşikardiyi tanır ve operatörleri defibrilasyon süreci sırasında yönlendirir. AED-7000 Otomatik  Eksternal  Defibrilatör bilinci yerinde olmayan, nefes almayan ve nabzı atmayan hastaya bağlandığında hastanın kalp ritmini analiz eder ve yazılı ve sesli talimat mesajlar verir, şok verilebilecek bir durum mevcutsa tespit eder ve eğer uygunsa otomatik olarak Şok tuşunuhazırlar.

 

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör defibrilasyon şokunu iki kendinden yapışkanlı, jelli, düşük empedanslı defibrilatör elektrot pedlerinden verir.Pedler, kablo ve konektör tek kullanımlık kit olarak ayrıca satılır.
AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör SEYREK KULLANIM için tasarlanmıştır ve 2500’den az deşarj sağlamak üzere tasarlananan bir defibrilatör olarak tanımlanmaktadır.

3.1.2   Özellikler

 

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör özellikleri aşağıdakileri kapsar:

 • Üç adımda defibrilasyonişlemi
 • İki tuşlaişletim
 • Kullanıcı için sesli ve görselmesajlar
 • Bifazik enerjiçıkışı
 • İstenmeyen defibrilasyonu önlemek için kilitkoruması

 

3.1.3   Profesyonel Operatör

 

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör; eğitimli kullanıcılara fibrilasyon veya ani kalp krizi (SCA) yaşayan hastalara kısa bir elektrik şoku vermeleri için olanak tanır.Bir yetkili operatör; başarılı bir CPR AED eğitim kursu tamamlamış kişidir.

 

3.2  AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörü Kullanıma Hazırlama

 

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör sistem içeriklerini ve aksesuarlarını dikkatlice açınız.Bataryasını takınız.Cihazı hizmete sokmadan önce kendi kendini testten geçtiğinden emin olunuz. Cihaz açılış esnasında da otomatik olarak kendi kendini test edecektir.

3.2.1  Ambalajı Açma ve KontrolEtme

Ambalajı görsel olarak hasar veya kötü taşımaya (karton delikler, kesik veya ezik, bükülmüş ya da çökmüş köşe veya ezik karton) karşı kontrol ediniz.AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörü kartondan çıkartınız ve dikkatlice kontrol ediniz.

İşletimden Önce:

 1. Her bir kartonu dikkatlice açınız ve kontrolediniz.
 2. Cihazları ve aksesuarlarını herhangi bir hasar olup olmadığına dhava kontrolediniz.
 3. Teslim aldığınız paket listesinden tüm aksesuarları almış olduğunuzu kontrolediniz.
 4. Herhangi bir hasar veya eksik durumunda M&B, Servis Departmanı ile (+86)10-61253747 nolu telefondan temasageçiniz.

 

3.2.2       Bataryayı Takma

AED-7000 uzun ömürlü, şarj edilmeyen lityum batarya kullanmaktadır.

Bataryayı Takmak İçin:

 1. Batarya haznesini (AED-7000 arkasının alt kısmında yer alır) kelebek vidayı çıkararak ve ardından batarya kapağını yukarı doğru itipçıkartınız.
 2. Pil bölmesinin sağ alt köşesine bulun 3 pinli bataryayı bağlantı yönüne göreyerleştiriniz.
 3. 3 pinli batarya konektörünü kontak pinlerine doğruitiniz.
 4. Pil bölmesi içine pilleri yerleştiriniz ve pil kapağını yerine takınız. Vida delikleri tam oturacak şekildekapağı yerinetakınız.
 5. Kelebek vidaları yerineyerleştiriniz.

 

3.2.3       Kendi Kendini TestEttirme

Batarya takıldıktan sonra, AED-7000 gücü açılır ve cihaz kendi kendini test işlemini gerçekleştirir. Açılışta şu testler yürütülür: Batarya, ana işlemci, bellek ve program, EKG toplama sistemi ve defibrilatör.

 

3.3  AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörü Tanıma

 

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör (AED) cihazıdır.Bu cihaz; kullanıcıyı yönlendiren gelişmiş sesli ve görsel mesajlar kullanan üç adımda işletim sistemi özelliğine sahiptir.

 

 

İşlevler

Bu bölüm aşağıdaki AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör özelliklerini açıklamaktadır:

 • Kontroller
 • LEDUyarılar
 • SesliUyarılar

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatörün kullanımı ve bakımı hakkında detaylı bilgi Bölüm 4 ve 5’te sunulmuştur.

 

 

3.4  Kullanıcı Arabirimi

3.4.1   Kontroller

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör kullanımda  kolaylık sağlamak için tasarlanmıştır. Defibrilatör pedlerini hastanın üzerine yerleştiriğ AED-7000 cihazına bağladıktan sonra, kullanıcı aşağıdaki basit 3 adımlık işlemi yürütür:

 1. Gücü AÇMA.
 2. Paneldeki LED uyarı mesajlarını ve hoparlörden gelen sesli uyarı mesajlarını takip ediniz.
 3. Mesaj verildiğinde, yanıp sönen kırmızı Şok butonuna basarak şok veriniz.

 

Güç Açma/Kapama Gücü açıp / kapatmak için Yeşil Açma/Kapama tuşuna basınız.
Şok Kırmızı Şok butonu defibrilatörü deşarj etmek içindir, defibrilatör tam dolu olarak şarj olduğunda kırmızı LED yanar.

 

 

 

3.4.2       LED Uyarı Mesajları

Bu ışık yayan diyotlarda kullanım bilgisi ve kullanıcı talimatları görüntülenir.

 

 

Kontrol LED’i yanıyor

Defibrilatör pedleri hastaya veya AED-7000’e düzgün olarak takılmamıştır.

 

İkaz LED Yanıyor Hastaya dokunmayınız veya hareket ettirmeyiniz.
 

 

Analiz LED’i Yanıyor

EKG leadleri düzgün şekilde takılmıştır ve sistem hastanın kalp ritmine ulaşıyordur.

 

3.4.3   Sesli UyarıMesajları

AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör uyarı mesajı özelliği, talimat mesajları sağlayarak kullanıcıya defibrilasyon sürecinde rehberlik eder. AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör, işletim talimatı sağlamak ve kullanıcıya defibrilasyon esnasında rehberlik etmek için dahili hoparlöründen sesli talimatlar verir.

 

Sesli uyarı mesajları aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

 

Elektrodu kontrol ediniz.
Şarj iptal edildi, pedleri kontrol ediniz.
Şok iptal edildi, pedleri kontrol ediniz.
Şarj iptal edildi, analiz yeniden başlıyor.
Şok iptal edildi, analiz yeniden başlıyor.
Analiz iptal edildi, analiz yeniden başlıyor.
Şok iptal edildi, analiz yeniden başlıyor.
Zaman aşımı, analiz yeniden başlıyor.
Analiz ediliyor, hastaya dokunmayınız.
Şarj ediliyor, hastaya dokunmayınız.
Şok tavsiye edilmiyor, Kardiyopulmoner resüsitasyona başlayınız.
Şarj tamamlandı, Uzak durunuz.
Şarj durdu, Kardiyopulmoner resüsitasyona başlayınız.
Yanıp sönen şok düğmesine basınız.
Şok iptal edildi, Gerekiyorsa, Kardiyopulmoner resüsitasyona başlayınız.
Bekleyiniz …, hastaya dokunmayınız.
Doksan saniye devam ediniz.
Altmış saniye devam ediniz.
Otuz saniye devam ediniz.
Kardiyopulmoner resüsitasyon durdu, 10 saniye sonra analiz tekrar başlayacak.
Batarya zayıf
Donanım Hatası

 

3.4.4       Batarya Seviye İndikatörü

Güç LED’i parlak Bataryada kalan şarjın dolu olduğunu gösterir.
Güç LED’i yavaş yanıp sönüyor Bataryada kalan şarjın kısmen tüketildiğini gösterir.
Güç LED’i hızlı yanıyor Bataryada kalan şarjın az olduğunu gösterir.

3.5  AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör Aksesuar Listesi

 • AED-7000 Otomatik EksternalDefibrilatör
AED-7000-001
AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör Cihazı, bir set defibrilasyon pedi, batarya ve kullanım kılavuzu içerir.

 

 • AED-7000 Otomatik Eksternal DefibrilatörAksesuarlar
CR123A-4×2 M&B Batarya Paketi – Şarj edilmeyen LiMnO2 Batarya
EDC-1035 İki Set Çok İşlevli Elektrot
AED-7000-101 AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanım Kılavuzu.
AED-7000-102 AED-7000 Otomatik Eksternal Defibrilatör Taşıma Çantası.

 

 

Bölüm 4 Otomatik Eksternal Defibrilatörün Kullanımı

 

 • Önİnceleme
 

 

İkaz

Bu bölümü uygulamadan önce, güvenlik kısmını okumalısınız.

Bu bölümde AED-7000’in kullanımı için bilgi sağlar.

 

 

AED-7000 genel işletim prosedürleri aşağıdaki çeşitli adımlardır:

 • Hastayaerişim.
 • AED-7000’içalıştırma.
 • Elektrotları hastayabağlama.
 • Kalp ritmininanalizi.
 • Şarjprosedürü.
 • Deşarjprosedürü.
 • Kardiyopulmoner resüsitasyon prosedürü(CPR).
 • Acil İptal
 •  
 •  4.2  Hastaya Erişim

AED-7000 kullanmadan önce, operatör hastanın durumunu kontrol etmelidir. AED-7000 hastada sadece aşağıdaki koşulların tümü varsa kullanılabilir:

 1. Bilinçsizlik
 2. Solunumolmaması
 3. Nabızolmaması

 

Operatör önce hastanın durumunu belirlemeli, eğer yukarıdaki üç koşulun tümü de mevcutsai AED-7000 derhal kullanılmalıdır.

 

4.3  AED-7000’i Başlatma

Operatör ilk önce AED-7000’i çalıştırarak çalışma koşulunu ve güç durumunu kontrol etmelidir.

4.3.1       Güç Durumunu Denetleme

2~3 saniye süre ile AED-7000’in açma/kapama tuşuna basıldığında   güç göstergesi yanacaktır.Eğer gösterge yanıp sönüyorsa, bu; AED-7000’in bataryasının zayıf olduğu anlamına gelir ve mevcut bataryadeğiştirilmelidir.

 

4.3.2       Çalışma Durumunu Kontrol Etme

AED-7000 çalıştırıldıktan sonra, ped bağlantılarının durumunu kontrol edecektir.

Pedler düzgün şekilde takılmadan önce, the AED-7000 kullanıcıyı ped konektörlerini AED-7000 soketlerine takması ve pedleri uygun biçimde hastaya takması konusunda uyarı mesajı verecektir.

 

 

 

 

Elektrotu kontrol ediniz.

 

 

Not

Eğer pedler düzgün şekilde takılmamış ise, “Pedleri Kontrol ediniz” uyarı göstergesi yanacaktır.

Eğer AED-7000 başlatıldıktan sonra hiçbir sesli uyarı mesajı veya yanıp sönen gösterge olmaz ise, bu AED-7000 cihazında dahili bir hata olduğunu gösterir ve bu durumda cihaz hiçbir  hastada kullanılmamalıdır.

 

4.4  Elektrot Pedlerini HastayaTakma

Elektrot pedleri doğru şekilde hasta üzerine yerleştirilmelidir, pedler yerleştirilmeden önce aşağıdaki prosedürler gerçekleştirilmelidir:

 1. Hastanın göğsünü kaplayan tüm giysileriçıkartınız.
 2. Göğüs üzerindeki su veya terisiliniz.

Bu     iki     adımdan      sonra,     pedler     hastanın      üzerine yerleştirilebilir.

 

Pedleri Hastanın Üzerine Yerleştiriniz:

 • Elektrot pedlerinin ambalajın ıaçınız.
 • RA etiketli elektrot pedlerinin arka yüzeyini çıkartınız, bu pedi hastanın sağ köprücük kemiği altına yerleştiriniz.
 • LL etiketli elektrot pedinin arka yüzeyini çıkartınız, bu pedi hastanın sol tarafındaki kaburgasının meme altınayerleştiriniz.
 • Elektrot pedlerinin konnektörünü AED-7000 soketine takınız.
 

 

Not

Eğer pedler hastanın göğsüne sıkıca yerleştirilmemişse, “Elektrotları kontrol ediniz” sesli uyarı mesajı ile kullanıcıyı sürekli olarak ikaz edecektir.

 

4.5  Kalp Ritmi Analizi

Pedler hastaya doğru ve sıkı bir şekilde takıldıktan sonra, AED-7000 hastanın kalp ritmi analizine başlayacak, aynı zamanda, operatöre belirtmek için sesli uyarı mesajı da yayınlanacaktır.

 

 

Analiz ediyor, hastaya dokunmayınız.

 

 

Not

Eğer elektrotlar düzgün takılmış ise, Pedleri Kontrol ediniz” göstergesi sönecektir ve analiz göstergesi yanacaktır.

 

AED-7000 analizi tamamlamak için 8~10 saniyeye ihtiyaç duyar.Analiz sonucu hastanın EKG dalga formuna bağlı olduğu için, ki bu hastaya herhangi bir dokunma ile veya hastanın hareketi ile bölünebilir,  herhangi bir dokunma veya hareket yanlış analiz sınucuna sebep olabilir.

 

 

 

UYARI!

Analiz süresi esnasında hastaya dokunmayınız veya hastayı hareket ettirmeyiniz.

 

Genellikle iki analiz edilmiş sonuç vardır.Eğer hastaya defibrilasyon tavsiye ediliyorsa, AED-7000 şarj prosedürüne başlayacaktır; aksi durumda, Kardiyopulmoner resüsitasyon prosedürü (CPR) başlayacaktır.

 

4.6  Şarj Prosedürü

AED-7000 hastaya defibrilasyon verilmesi gerektiğini belirlerse, şarj işlemi başlayacaktır.

 

 

Not

Şarj işlemi sırasında, İkaz göstergesi ve analiz göstergesi yanıp sönecektir.

 

 

Şarj ediliyor, hastaya dokunmayınız.

 

 

UYARI!

Şarj dönemi esnasında hastaya dokunmayınız!.

 

 

 

Şarj işlemi başladığında, ped kontrolü ve kalp ritim analiz işlemi devam ederi iki koşul da aşağıdaki gibi tanımlanır:

1.           Elektrot Bağlantısı:

Eğer elektrot düzgün şekilde takılıysa, AED-7000 bir dahili deşarj başlatacak ve kullanıcıya sesli uyarı mesajı verecektir.

 

 

Şarj iptal, elektrodu kontrol ediniz.

 

2.           Normal Kalp Ritmi Tespit Edildi:

Eğer normal kalp ritmi tespit edilirse, AED-7000 dahili deşarj başlatacaktır ve CPR prosedürüne geçiş yapacaktır.

 

 

Şarj durdu, Kardiyopulmoner resüsitasyona başlayınız.

 

 

 

İkaz

Üç enerji seviyesi AED-7000 dönüşümlü olarak tarafından kullanılır.

İlkEnerji Seviyesi                        İkinciEnerjiSeviyesi                   Üçüncü EnerjiSeviyesi

 

      120 Saniye CPR      

 

AED-7000’in üç enerji defibrilasyonu vardır, bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

İlk Enerji Seviyesi 150 J
İkinci Enerji Seviyesi 150 J
Üçüncü Enerji Seviyesi 200 J
 

 

Not

Şarj süresi defibrilasyon enerjisine bağlıdır.

 

4.7  Deşarj Prosedürü

AED-7000’in şarj işlemi sona erdiğinde, AED-7000 deşarj prosedürüne geçecektir ve kullanıcıya sesli uyarı mesajı verecektir.

 

 

Not

Deşarj  işlemi  sırasında;şokgöstergesi,        İkazgöstergesive analiz göstergesiyanacaktır.

 

 

UYARI!

Deşarj işlemi esnasında hastaya dokunmayınız.

 

 

İlk uyarı mesajı uzak durulması gerektiğini gösterir.

Operatör şok butonuna basmadan önce hastadan uzak durmalıdır.

 

 

Şarj tamamlandı, uzak durunuz.

 

 

 

Yanan şok butonuna basınız.

 

Bu mesaj cihazın şok vermeye hazır olduğunu belirtmek için tekrarlanarak yayınlanacaktır.

 

Şok Verme:

Şok vermek için, aşağıdaki birkaç adıma uyulmalıdır:

 • Şok butonu göstergesinin yandığından emin olunuz, bu AED-7000’in tam anlamıyla şarj olduğunugösterir.
 • Şok butonuna basmadan önce, hastanın vücuduna kimsenin dokunmadığından eminolunuz.
 • Şok butonuna basınız.
 

 

Not

Eğer ŞOK Butonuna basılıysa, şok göstergeleri ve analiz indikatörü sönecektir ve İkaz göstergesi yanacaktır.

 •  

 

Şok verdikten sonra, AED-7000 10 saniye süre ile bekleyecektir.Bu süre zarfında hastaya dokunmayınız. Bu bekleme süresinin ardından, AED-7000 kalp ritmi analizine başlayacaktır, eğer şok verilebilir bir ritim tespit edilirse, defibrilasyon işlemi tekrar edilecektir.

 

 

Bekleyiniz …, hastaya dokunmayınız.

 

 

Analiz ediliyor, hastaya dokunmayınız.

 

 

Eğer operatör şok butonuna basmaz ise, AED-7000 30 saniye içerisinde otomatik olarak dahili deşarj gerçekleştirecektir.

 

 

Zaman aşımı, analiz tekrar başlıyor.

 

4.8  Kardiyopulmoner Resüsitasyon Prosedürü(CPR)

Aşağıdaki  koşullar  meydana  geldiğinde,  AED-7000 Kardiyopulmoner resüsitasyon prosedürüne girecektir:

 

 

Not

CPR prosedürü esnasındaki 4 gösterge: Ped Kontrol, İkaz, Analiz Ediliyor ve Şok tuşları yanmayacaktır.

 

Şok Verilebilir Ritim Tespit Edilemedi

Kalp ritmini analiz süreci esnasında, eğer AED-7000 tarafından kalp ritmi şok verilebilir bir ritim olarak algılanmaz ise, kardiyopulmoner resüsitasyon prosedürü (CPR) başlayacaktır.süreci esnasında eğer AED-7000 şok verilebilir ritmin normale döndüğünü tespit ederse, cihaz mevcut işlemi sona erdirecek ve CPR prosedürüne geçecektir.

 

Şok tavsiye edilmiyor kardiyopulmoner resüsitasyona başlayınız.

Şarj süreci esnasında eğer AED-7000 şok verilebilir ritmin normale döndüğünü tespit ederse, cihaz mevcut işlemi sona erdirecek ve CPR prosedürüne geçecektir.

 

1. Şarj Prosedürü Esnasında:

 

 

Şarj sona erdi, kardiyopulmoner resüsitasyona başlayınız.

Deşarj Prosedürü Esnasında:

 

Şok     iptal     edildi,     Eğer     gerekiyorsa,     kardiyopulmoner

 

resüsitasyona başlayınız.

 

 Operatör hastanın vücuduna dokunabilir ve durumunu kontrol edebilir.

 

 

Not

Kardiyopulmoner resüsitasyon süreci esnasında, AED-7000 analiz edilen kalp ritim sonucunu ve uygun olmayan elektrot bağlantısını göz ardı edecektir.

  

Eğer hasta nefes almıyorsa ve nabzı yok ise, derhal hastaya kardiyopulmoner resüsitasyon yapılmalıdır.

 

 

 

Not

CPR zamanı 120 saniyeye sabitlenmiştir, AED-7000 her 30 saniyede bir geri kalan süreyi uyarı mesajı ile belirtecektir.

 

4.Kalan süreye ilişkin sesli mesaj uyarıları aşağıdaki gibidir:

 

 

Doksan saniye süreyle devam ediniz.

 

 

Altmış saniye süreyle devam ediniz.

 

 

Otuz saniye süreyle devam ediniz.

 

CPR’in 10 saniye sonrasında, AED-7000 kullanıcıya CPR’ı sonlandırması ve hastaya dokunmaması için mesaj verecektir, böylelikle AED-7000 kalp ritmi analizine başlayabilir ve şok verilebilir ritim koşulu olup olmadığınısaptayabilir.

Kardiyopulmoner resüsitasyonu durdurunuz, on saniye sonra analiz başlayacaktır.

 

 

4.9  Acil iptal

Beklenmedik herhangi bir durum oluştuğu takdirde, operatör AÇMA/KAPAMA tuşunu kullanarak acil iptali gerçekleştirebilir.

 

Beklenmedik durum aşağıda tanımlananlardan biri olabilir:

 • Hastanın deşarj esnasında hareketetmesi.
 • Deşarj esnasında elektrot pedlerinin temasının kopması.
 • Diğer tehlikeli durumlar.

 

Beklenmedik bir durum meydana eldiği takdirde, kullanıcı AED-7000’i kapatmak için 2 saniye süre ile AÇMA/KAPAMA tuşuna basmalı ve cihaz içerisindeki tüm gücü dahili olarak deşarj etmelidir.

 

Bölüm 5

 

Otomatik Eksternal Defibrilatörün Bakımı

AED-7000’in bakımı, temizliği ve sorun giderme konuları bu bölümde açıklanmıştır:

 • Bakım
 • Temizlik veDezenfeksiyon
 • SorunGiderme

 

 

5.1  Bakım

Bakımlar AED-7000’in optimize çalışması için gereklidir. Bakım; periyodik olarak genellikle haftalık veya aylık denetlemeler şeklinde gerçekleştirilmelidir, ancak esas fiili kontrol süresi AED-7000’in kullanım sıklığına bağlıdır.

 

 

5.1.1  FrekansKontrolü:

Genellikle AED-7000’i haftada bir veya ayda iki kez kontrol etmenizi öneririz ancak; eğer AED-7000 çok sık kullanılıyorsa daha fazla kontrol yapılmalıdır.

 

Kullanım Sıklığı (n/ay) Kontrol
Ayda 1 Ayda bir
Ayda 2~3 İki haftada bir
Seyrek Kullanım(yılda 1~2) Ayda bir

 

Aşağıdaki tablo bu testi gerçekleştirme konusundaki genel kuralları tanımlar:

  

Kullanım Sıklığı (n/ay) Kontrol
Ayda 1 Ayda bir
Ayda 2~3 İki haftada bir
Seyrek Kullanım(yılda 1~2) Ayda bir

 

 

 

 

 

İkaz

Eğer AED-7000 ayda 4 seferden fazla kullanılacaksa, AED-7000’in yetkili servis personeli tarafından en az altı ayda bir kontrol edilmesini tavsiye ederiz.

 

 • Kontrol Takvimi

Genel kontrol takvimi aşağıda açıklanmıştır, operatör kontrol için aşağıdaki kuralları takip etmelidir ve yanlış kontrol AED-7000’in   hasar görmesine sebep olabilir.

Durum göstergesini ve sesli uyarı mesajını kontrol ediniz.

Eğer AED-7000 elektrot pedlerinin bağlantısı yapılmadan çalıştırılırsa, “Ped Kontrol” göstergesi yanar ve “Elektrotları sesli uyarı mesajı yayınlanacaktır.Eğer her iki bilgi de görülmez ise, profesyonel onarım için yetkili servis personeli ile veya AED-7000 müşteri hizmetleri ile temasa geçiniz.

 

 

UYARI!

Eğer AED-7000 tetkiki esnasında yukarıdaki koşıllar gözlemlenir ise, AED-7000 hiçbir hastada kullanılmamalıdır.

 

5.1.3       BataryaKontrolü

AED-7000 çalıştırıldığında batarya kapasitesini kontrol etmeye başlar.Eğer batarya kapasitesi düşük ise, Güç LED’i yanacaktır, aksi takdirde gösterge yeşil olacaktır.
Eğer zayıf batarya durumu söz konusu olursa, mevcut bataryayı yenisi ile değiştirilmelidir.

 

 • Batarya haznesini kelebek vidaları sökerek açınız ve ardından batarya kapağınıçıkartınız.
 • Batarya haznesinin sağ  alt köşesinde  bulunan  bölmeye  3 pinli bataryayı yerleştiriniz.
 • 3-pinli batarya konnektörünü kontak pinleri üzerineitiniz.
 • Bataryayı batarya bölmesine yerleştiriniz ve batarya kapağını yerine geri takınız. Vida delikleri yerine oturacak şekilde batarya kapağınıitiniz.
 • Vidaları yerine geritakınız.
 

 

İkaz

AED-7000 servisi tarafından sağlanan veya AED-7000’in standart batarya parametrelerine uygun olan batarya ile değiştirilmesi tavsiye edilir.

 

 

 

UYARI!

Değiştirilen batarya, cihazın standart batarya parametrelerini karşılamaması AED-7000’in ciddi hasar görmesine sebep olabilir.

 

5.1.4       Defibrilatör Elektrotlarının Kontrolü

Herhangi bir sızdırma olmadığından ve kullanım ömrünün geçmediğinden emin olmak için tüm tek kullanımlık defibrilatör elektrotlarının paketini kontrol ediniz.

Yılda bir kez enerji depolama cihazını şarj ediniz.Lütfen bu işlemi gerçekleştirmeleri için servis merkezlerimiz veya bayilerimiz ile irtibata geçiniz.

 

5.2  Temizlik ve Dezenfeksiyon

AED-7000’in temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır. Aşağıdakiler AED-7000’in temizlik ve dezenfeksiyon kurallarıdır:

 

5.2.1   Temizlik

AED-7000’i temizlemeden önce, AED-7000’in kapalı olduğundan emin olunuz çünkü çalışır durumdayken cihazın temizlenmesi temizleyen kişinin şok tehlikesine maruz kalmasına yol açabilir.

 

 

 

Not

AED-7000’i temizlerken sıcak su kullanmanızı tavsiye ederiz.Güçlü çözücü içermeyen diğer temizleme maddeleri de kullanılabilir.

 

 

İkaz

Cihaz temizlenirken AED-7000 içerisinde su veya diğer temizleyici maddelerin girmesine izin vermeyiniz, bu sıvılar AED-7000’in hasar görmesine veya temizleyen kişinin şoka maruz kalmasına sebep olabilir.

 

AED-7000’i silmek için yumuşak bir bez kullanınız, asla fırça ile temizlik yapılmamalıdır.

 

 

İkaz

AED-7000’in elektrot pedlerinin soketini temizlerken, çok  fazla su veya temizleyicikullanmayınız.

 

5.2.2   Dezenfeksiyon

AED-7000’in dezenfeksiyonunu alkol (hastanelerde ve kliniklerde bulunması kolaydır) veya güçlü çözücüler içermeyen  diğer  temizleyiciler ile yapmanızı tavsiyeederiz.

 

 

İkaz

Aşağıdaki temizleyicileri asla AED-7000’de kullanmayınız: Aseton, Amonyak temizleyici, Glutaraldehit.

 

5.3     Sorun Giderme

AED-7000’in işletimi esnasında bazı problemler meydana gelebilir.AED-7000 tarafından kullanıcıya problemi belirtmek için göstergeler ve sesli uyarı mesajları verilecektir.

Kullanıcının bazı problemleri çözebilmesine yardım için genel sorun giderme konuları aşağıda belirtilmiştir:

 

 

 

Not

Operatör; operasyon sırasında veya öncesinde ortaya çıkan sorunu çözmeyi aşağıda belirtilen sorun giderme maddelerine göre deneyebilir.

 

5.3.1   Elektrot Pedlerini Bağlama Sorun Giderme

 

Problem Tanımı:Elektrot pedleri hasta üzerine yerleştirildiğinde ve ped konektörleri AED-7000’e takılıyken hala “Elektrodu kontrol ediniz” sesli uyarısı veriliyor.

 

 

Elektrodu kontrol ediniz.

 

 

Çözüm:

 

a) Eğer elektrot pedleri kuruysa, hasar görmüşse veya kullanım süresi geçmişse, mevcut elektrotları yenileriyle değiştirip tekrardeneyiniz.
b) Elektrot  pedlerinin  hastaya  iyice  yapıştırıldığından  emin olunuz. Eğer yapıştırılmamış ise, göğüs üzerindeki suyu veya nemi siliniz ve göğüs üzerindeki tüyleri traş ediniz, ardından pedleri hastanın göğsüne iyice yapıştırınız.
c)      İki pedin birbirine değmediğinden eminolunuz.
d)      Eğer  ped  konektörü  AED-7000  soketine  yetersiz biçimde takılmış ise, konektörü soket içerisine iyiceyerleştiriniz.

 

 • Analiz Sorun Giderme

ProblemTanımı:

Analiz sürecinde analiz kesiliyor ve “Elektrodu kontrol ediniz” sesli uyarısı veriliyor.

Çözüm:

a)      AED-7000’i  kapatınız  ve  hasta  üzerine  yerleştirilen pedleri

 

kontrol ediniz, eğer düzgün bağlanmamış ise, pedleri    sıkıca

hastanın      göğsüne      bastırıp     yapıştırınız      ve     ardından AED-7000’i tekrar çalıştırınız.

 

b)      Eğer  hasta analiz esnasında hareket etmiş   ise, AED-7000’i kapatınız ve mümkünse hasta hareketini durdurunuz.

 

 • Şarj Sorun Giderme

Problem Tanımı:

Şarj esnasında şarj duruyor ve “Şarj iptal, Elektrodu kontrol ediniz” sesli uyarısı veriliyor.

 

 

Şarj iptal, Elektrodu kontrol ediniz.

Çözümü :

a) AED-7000’i kapatınız ve ped konektörünü kontrol ediniz Eğer ped konektörü AED-7000 soketine yetersiz biçimde takılmış ise, konektörü soket içerisine iyiceyerleştiriniz.
b) AED-7000’i kapatınız ve pedlerin hastanın çıplak göğsü  ile temas edip etmediğini kontrol ediniz. Eğer ped bağlantısı  zayıf ise, göğüs üzerindeki nemi silip pedleri sıkıca hastanın göğsüne tekraryapıştırınız.

 

 

 • Defibrilasyon Sorun Giderme

ProblemTanımı : AED-7000 şarj sonrası otomatik olarak dahili deşarja geçiyor ve  “Zamanaşımı,analiztekrarbaşlıyor”sesiuyarısınıveriyor.

 

 

Zaman aşımı, analiz tekrar başlıyor.

 

Çözümü :

Eğer operatör cihaz şarj olduktan sonraki 30 saniye içerisinde şok butonuna basmaz ise, AED-7000 otomatik olarak dahili deşarj gerçekleştirecektir.

 

“Yanıp   sönen  şok  butonuna  basınız”  sesli  uyarısından  sonraki   30

saniye içerisinde şok butonuna basınız.

 

 

 

Yanıp sönen şok butonuna basınız.

 

 • Batarya Sorun Giderme

 

Problem Tanımı:

AED-7000’in çalışması esnasında, ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuş göstergesi yanıp sönüyor.

Çözümü :

AED-7000’i kapatınız ve mevcut bataryayı yenisiyle değiştiriniz.

 

 

Bölüm 6 Spesifikasyonlar

 

Bu bölümde fiziksel, elektronik izolasyon, defibrilatör, batarya, elektromanyetik uyumluluk ve ritm tanıma performans özellikleri anlatılacaktır:

 • Fiziksel
 • Elektronik izolasyon
 • Defibrilatör.
 • Batarya
 • Elektromanyetik uyumluluk.
 • Ritim tanıma performansı.

 

 

 

6.1  Fiziksel

Kategori Spesifikasyon
Ebatlar 303 x 216 x 89 mm
Ağırlık 2.0 kg
İşletim Isısı 0°C ile 40°C
İşletim nemi Bağıl nem % 30 ile %95 arası (yoğunlaşmasız)
Muhafaza Isısı (bataryasız) -20°C ile 55°C
Muhafaza Nemi (bataryasız) 93%’e kadar (yoğunlaşmasız)

 

 • Elektriksel İzolasyon
Kategori Spesifikasyonlar
Güç Ünite sadece dahili pil ile de çalışabilir
Harici Elektrik Bağlantıları Hiçbir harici cihaz üniteye bağlanamaz
Risk Mevcut Kategori Dahili bataryalı, defibrilatör korumalı BF tipi hasta uygulama parçalı (IEC 60601-1 standart tanımına uygun olarak)

 

 • Defibrilatör
Spesifikasyon
Yükselen Dalgayı Kısa Kesen Bifazik Dalga (BTE)
150, 150, 200J
10 sn.’de 150J

 

15 sn.’de 200 J

9 sn.
30 saniyeden az
35 saniyeden az
25 saniyeden az
22 sesli uyarı mesajı
LED uyarı mesajı
İki Tuş – Açma/Kapama, Şok
25’den 175Ω’a herhangi bir empedansta ±%15
20Ω to 200Ω

 

Dalga Formu Detayı

Aşağıdaki tablo; 175 Ohm arasından direnç gösteren 25’lik yüklemeye bağlıyken, AED-7000 (200J) tarafından verilen bifazik kesilmiş üstel dalgaya ilişkin ayrıntılı bilgi sağlar. Dalgaformları, pik akım (lp) tipik değerleri, ilk çıkış fazı süresi ve ikinci çıkış fazı süresi tarafından karakterize edilir. Değerleri %10 içindedir.

 

 

Çıkış Enerjisi(J) Hasta Empedansı(Ω) Ip1 (Amps) Ip2 (Amps) Faz 1 (ms) Faz 2 (ms) Ara (ms)
200 25 53.6 36.0 5.5 3.3 0.7
50 27.8 17.5 10.9 6.6 0.7
75 18.2 12.0 16.3 8.9 0.7
100 13.4 9.0 19.7 9.6 0.7
125 10.5 7.2 20.5 11.2 0.7
150 8.6 6.0 21.6 10.4 0.7
175 8.2 6.1 21.8 11.2 0.7

6.4  Batarya

 

Kategori Spesifikasyon
Parça No CR123A-4×2
Şarj Edilemez 12V d.c. 2.8Ah
Kapasite 200 Jul’da 100 deşarj veya 150 Jul’da 120 deşarj
 

 

 

Raf Ömrü (25°C±15°C)

10 yıl (5 yıl muhafaza + 5 yıl bekleme) 5 yıl bekleme (yükleme sonrası)
 

 

Not

Pil kapasitesi IEC 60601-2-4’ün madde 102.3.2’sine göre, oda sıcaklığında ölçülür.Aşırı ısılarda işletim veya mevcut batarya şarjı çoklu güçlerde AÇMA/KAPAMA devirli olarak kullanıldığı takdirde kapasite azalabilir.

 

 • Elektrotlar
 

 

Not :

M&B tarafından onaylanmayan defibrilasyon pedlerini, bataryaları ve diğer aksesuarları kullanmayınız.Onaylanmamış aksesuarların kullanımı cihazın yanlış çalışmasına ve yanlış ölçümler alınmasına sebep olabilir.Defibrilasyon pedleri ve batarya üzerindeki tüm etiketleme yönergelerini takip ediniz.

 

 

 • Rehberlik ve ÜreticiBeyanları

6.6.1   Elektromanyetik Emisyonlar (IEC 60601-1-2 Tablo201)

 

AED-7000 aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması için tasarlanmıştır, müşteri veya kullanıcı AED-7000’in bu tip ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.

 

Emisyon testi Uyum Elektromanyetik Çevre – Rehberlik
RF Yayılımları CISPR 11 Grup 1 AED-7000 RF enerjisini sadece dahili işlevleri için kullanır. Bu nedenle, RF yayılımları çok düşüktür ve elektronik cihazlar yakınında parazite sebep olmaz.
RF Yayılımları CISPR 11  

 

Sınıf B

 
Harmonik Yayılımları IEC 61000-3-2 Uygulanabilir Değil  
Voltaj Dalgalanmaları / Titreşim Yayılımları IEC 61000-3-3 Uygulanabilir Değil  

 

Tıbbi Elektrik Ekipmanları, EMC ile ilgili özel tedbirler gerektirir ve bu belgede verilen EMC bilgisine göre kurulmalı ve hizmete sunulmalıdır.

 

6.6.2  Elektromanyetik Bağışıklık (IEC 60601-1-2 Tablo202)

 

AED-7000 aşağıdaki manyetik çevrelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. AED-7000 kullanıcısı cihazın bu tip bir çevrede kullanılmasını sağlamalıdır.

 

 

 

Bağışıklık Testi

 

 

IEC 60601 Test Seviyesi

 

 

Uyum Seviyesi

Elektromanyetik Çevre–Rehberlik
Elektrostatik deşarj (ESD)

 

IEC 61000-4-2

±6kV temas

 

 

±8kV hava

±6kV temas

 

 

±8kV hava

Zeminler; ahşap, beton veya seramik karo olmalıdır. Kat sentetik malzeme ile kaplı ise, bağıl nem en az% 30 olmalıdır.
Elektriksel hız Güç kaynağı hatları için Uygulanabilir  
geçici / patlama ±2kV Değil
IEC 61000-4-4 Giriş/çıkış hatları için ±1kV Uygulanabilir
    Değil
Dalgalanma ±1kV diferansiyel mod Uygulanabilir  
IEC 61000-4-5 ±2kV ortak mod Değil
    Uygulanabilir
    Değil
Güç kaynağı giriş 0.5 devir için <%5 UT Uygulanabilir  
hatlarında gerilim (>%95 Ueğim) Değil
eğimleri, kısa 5 devir için <%40 U(%60 Uygulanabilir
kesintiler ve gerilim Ueğim) Değil
değişimleri 25 devir için %70 U(%30 Uygulanabilir
IEC 61000-4-11 Ueğim) Değil
  <5% U(>%95 U Ueğim) Uygulanabilir
  for 5 sec Değil
Güç frekansı 3 A/m 3 A/m Manyetik  alan  güç  frekansı  iş
(50/60 Hz)     yeri         veya         hastanelerde
manyetik alan     kullanılan düzeyde olmalıdır.
IEC 61000-4-8      
NOT.     UT ana elektrik şebekesinin teste tabi tutulmadan önceki A.C. voltajseviyesindedir.

 

 

 

 

 

6.6.3   Elektromanyetik Bağışıklık (IEC 60601-1-2 Tablo203)

 

AED-7000 aşağıdaki manyetik çevrelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. AED-7000 kullanıcısı cihazın bu tip bir çevrede kullanılmasını sağlamalıdır.

 

Bağışıklık Testi IEC 60601

 

Test Seviyesi

Uyum Seviyesi  

 

Elektromanyetik Çevre – Rehberlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayılan RF IEC 61000-4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10V/m 80

MHz’den 2.5 GHz’ye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20V/m

Portatif ve mobil RF iletişim cihazları AED-7000 cihazının kabloları da dahil olmak üzere hiçbir kısmına; vericinin frekansına uygulanabilen eşitleme tarafından hesaplanan tavsiye edilen mesafe aralığından daha yakın olmamalıdır.

 

 

Tavsiye Edilen Mesafe Aralığı

é12 ù

d=ê       úP           80MHz’den 800MHz’ye

ëE1 û

é23 ù

d=ê       úP           800 MHz’den 2.5GHz’ye

ëE1 û

Verici üreticisine göre, P; Vat (W) olarak vericinin güç oranının maksimum çıkış gücüyken ve ise metre (m) b olarak tavsiye edilen mesafe boşluğudur.

RF vericilerinden alan güçlenir, Elektromanyetik konum tetkiki tarafından saptandığı üzere c, her bir frekans alanındaki uyum seviyesinden daha az olmalıdır. d

Aşağıdaki sembol ile işaretli olan cihazların çevresinde parazit oluşabilir:

NOT 1.      80 MHz ve 800 MHz’de, yüksek frekans aralığıgeçerlidir.

 

NOT 2.      Buy önergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma yapılarda, nesnelerde ve insanlarda meydana gelen emilim ve yansımadan etkilenmektedir.

a.   Radyo vericileri, telefon, telsiz, AM ve FM radyo yayını ve TV yayınından kaynaklanan alan güçleri teorik olarak kesin nitelikte belirlenememektedir. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik çevrenin ölçümü için elektromanyetik araştırma yapılmalıdır. Aed-7000’in kullanıldığı alan veri gücü yukarıda belirtilen RF uyum seviyesinin üzerindeyse, AED-7000 normal çalışmasına dönene dek gözlemlenmelidir. Eğer anormal çalışma gözlemlenirse AED-7000’inyenidenyöntayiniveyayenidenkonumlandırılmasıgibiektedbirlergerekebilir.

 

b.  150 kHz’den 80 MHz’ye kadar olan frekans aralığından daha yüksek frekanslarda, ortam veri gücü 3V/m’den daha küçükolmalıdır.

c.   Sabit vericilerinden alan güçlenir, örneğin radyo baz istasyonu (cep/telsiz) telefonlar ve mobil radyolar, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını doğruluğuyla teoriksel olarak tahmin edilemez. Sabit vericilerden ötürü elektromanyetik çevre tahmin edilemez, Elektromanyetik konum tetkiki göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer AED-7000’in kullanılacağı lokasyondaki ölçülen alan kuvveti yukarıdaki uygulanabilir. Eğer AED-7000’in kullanılacağı lokasyondaki ölçülen alan kuvveti yukarıdakiuygulanabilir.

RF uyum seviyesini aşıyorsa, AED-7000’in normal operasyonu saplamak için gözlemlenmelidir. Eğer anormal

 

performans gözlemlenirse, ilave ölçümler gerekli olabilir, örneğin AED-7000’e yeniden yön verme veya yeniden konumlandırma gibi.

 

d. 150 kHz’den 80 MHz’e frekans alanı üzerinde, alan kuvveti 1 V/m’den az olmamalıdır.

 

6.6.4   Portatif ve Mobil RF iletişim cihazları ve AED-7000 arasındaki Tavsiye Edilen Mesafe Aralığı (IEC 60601-1-2 Tablo205)

AED-7000 yayılan RF karışıklıklarının kontrol edilmiş olduğu alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır.AED-7000 müşterisi veya kullanıcısı portatif ve mobil RF iletişim cihazları (vericiler) ile AED-7000 arasında aşağıda tavsiye edilen şekilde, iletişim cihazlarının maksimum çıkış güçlerine göre minimum bir mesafeyi koruyarak elektromanyetik karışıklığı önlemeye yardımcı olabilirler.

 

Vericinin maksimum çıkış gücü oranı

 

W

Vericinin frekansına göre mesafe aralığı

 

m

80 MHz’den 800 MHz’ye

 

 

d = 0.6 ×   P

800 MHz’den 2.5 GHz’ye

 

 

d = 1.15 ×  P

0.01 0.06 0.115
0.1 0.19 0.364
1 0.6 1.15
10 1.90 3.637
100 6 11.5
Yukarıda belirtilmeyen maksimum güç çıkışına sahip vericiler için metre ile ifade edilen önerilen ayırım mesafesi vericinin frekansına göre hesaplanan denklemle bulunabilir (P vericinin üreticisinin Watt ile belirttiği maksimum güç çıkışını ifade eder).

 

NOT1.      80MHzve800MHz’dedahayüksekfrekansaralığınauygunayırımmesafesiuygulanır. NOT2.                 150kHzve80MHzarasındakiISM(industrial,scientificandmedical)bantları6.765

MHz’den 6.795 MHz’ye; 13.553 MHz’den 13.567 MHz’ye; 26.957 MHz’den 27.283

MHz’ye; and 40.66 MHz’den 40.70 MHz’yedir.

NOT3.        Hasta alanlarına yanlışlıkla götürüldüğü takdirde mobil/portatifiletişimcihazlarında parazite sebep olacağından, bu ihtimali azaltmak için 150kHz ve 80MHz arasında ve 80MHz’den 2.5GHz’ye kadarki frekans alanlarındaki ISM frekans bantlarında, tavsiye edilen mesafe aralığını hesaplamak için ek bir 10/3 faktörükullanılır

NOT4.        Bu kurallar her türlü durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetikyayılım;yapıların, nesnelerin ve insanların emilimlerinden ve yansıtmalarındanetkilenir.

 

6.7  Ritim Tanıma Performansı

AED-7000 algoritması ANSI / AAMI DF39-1993 koşullarını aşmaktadır.

Bölüm 3.3.18 ve Kamu Erişim Alanlarında Kullanım için AHA Otomatik Harici Defibrilatör

 

tarafından önerilen duyarlılık ve Özgüllük Seviyeleri: Aritmi Analizi Algoritma Performansını Belirleme ve Raporlama için Tavsiyeler. Test veritabanı; ventriküler fibrilasyon ritimlerini (> 150uV) ve hızı 140BPM’den daha büyük geniş kompleks ventriküler taşikardiyi içeren şok verilebilir ritimleri kapsar.

Şok verilemez ritimler; supraventriküler taşikardi, atriyal fibrilasyon, atriyal artış, PVC’li sinüs ritimler, asistol, pacemaker ritimleri ve 140BPM’den daha az oranda ventriküler taşikardi ve/veya dar kompleksler gibi çeşitli sinüs ritimlerini içerir.

 

 

 

Ritimler

Test Numunesi Ebat Performans Hedefi  

 

Sonuç

 

 

Şok Verilebilir: VF

 

 

1067

 

 

>%90 duyarlılık

AAMI DF39 koşullarını ve AHA tavsiyelerini karşılamaktadır
 

 

Şok Verilebilir: VT

 

 

22

 

 

>%75 duyarlılık

AAMI DF39 koşullarını ve AHA tavsiyelerini karşılamaktadır
 

 

Şok Verilemez: NSR

 

 

4000

>%99 duyarlılık (AHA) AAMI DF39 koşullarını ve AHA tavsiyelerini karşılamaktadır
Şok Verilemez: Asistol  

 

179

 

 

>%95 duyarlılık

AAMI DF39 koşullarını ve AHA tavsiyelerini karşılamaktadır
Şok Verilemez: Tüm Diğer Ritimler  

 

25732

 

 

>%95 duyarlılık

AAMI DF39 koşullarını ve AHA tavsiyelerini karşılamaktadır

 

 

 

Bölüm 7 Sözlük

 

AED Otomatik Eksternal Defibrilatör
AHA Amerikan Kalp Derneği
ALS İleri Yaşam Desteği
Arrhythmia (Aritmi) Kalp Kaslarının Düzensiz Ritmi
Cardiac Arrest (Kalp Durması) Kalp Durması
CPR Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Defibrillation (Defibrilasyon) Normal Kardiyak Faaliyeti Geri Kazanmak İçin Kalp Kasına Verilen Yüksek Enerjili Nabız Elektriği (Şoku)
ECG (EKG) Elektrokardiyogram
Electrocardiogram (Elektrokardiyogram) Elektrokardiyografi Eğri Trasesi
Electrocardiograph (Elektrokardiyograf) Kalp Kas Aktivitesi İle İlişkili Elektrik Akımları Kaydetmek İçin Kullanılan Cihaz

 

Fibrillation (Fibrilasyon) Kalbin Normal Ritmik Kasılmalarının Yerini Alan Hızlı Seğirme Hareketleridir Ve Dolaşım Ve Nabız Eksikliği Neden Olabilir
Joule (Jul) Defibrilasyon Sırasında Verilen Enerji Miktarıdır, Verilen Şok Yoğunluğu İle İlintilidir.
Log (Log) EKG Örnekleri Ve Zaman İşaretli Sistem Olaylarının Listesi
Non-Shockable Rhythm (Şok Verilemeyen Ritim) Defibrilasyon Şoku İçin Uygun Olmayan Hasta Kalp Ritimleri
NSR Normal Sinüs Ritmi
RF Radyo Frekans
SCA Ani Kalp Durması
Self-Test

 

(Kendi Kendini Test)

Bataryanın, İç Devrelerin, Ana İşlemcinin Ve Defibrilatörün Hazırlık Durumunu Kontrol Etmek İçin Yürütülen Otomatik Test
Shock (Şok) Defibrilasyon Elektrik Şoku
Shockable Rhythm (Şok verilebilir Ritim) Defibrilasyon Şoku İçin Uygun Olan Anormal Kalp Ritmi
Tachycardia (Taşikardi) Anormal Kalp Değeri
Time-Stamped Event (Zaman İşaretli Olay) Herhangi Bir Kalp Ritmi Değişikliği Veya Defibrilatör Tarafından Verilen Şok

 

 

 

 

 

 

İmalatçı: BEIJING M&B ELECTRONIC INSTRUMENTS, CO., LTD

Adres       :  No. 27, Yongwang  Road, Beijing Bioengineering  and  Medicine, Industry Base,    HuangcunTown, Daxing District, 102600Beijing,

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Tel            +86 10 61253747

Faks         : +86 10 61253794

Web            :www.mbelec.com

 

 

İthalatçı       :Medimport Saglik Urunleri San.ve Tic.Ltd.Sti.

 

Adres:Oruc Reis Mah.Giyimkent Sitesi 3.Sokak 87/A ESENLER-ISTANBUL-TURKEY

 

ZIP CODE:34235

Tel            :+90 212 534 88 64

 

Faks         : +90 212 534 88 60

 

Web            :http://www.medimport.com.tr